Reglament de l'Institut d'Estudis Medievals

L'Institut » Reglament

 

REGLAMENT DE L’INSTITUT D’ESTUDIS MEDIEVALS (IEM)

Índex

TÍTOL I. NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS

Article 1. Denominació i finalitats

Article 2. Creació i règim jurídic

Article 3. Membres

Article 4. Funcions

TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN

Article 5. Òrgans de govern

CAPÍTOL PRIMER. EL CONSELL DE L’INSTITUT

Article 6. Naturalesa i funcions

Article 7. Composició

Article 8. Competències

Article 9. Funcionament

Article 10. Adopció d’acords

CAPÍTOL SEGON. LA DIRECTORA O DIRECTOR DE L’INSTITUT

Article 11. Naturalesa i funcions

Article 12. Elegibilitat i òrgan d’elecció

Article 13. Elecció

Article 14. Durada del mandat i substitució

Article 15. Cessament

Article 16. Competències

Article 17. L’equip de direcció

Article 18. La sotsdirectora o sotsdirector

Article 19. La secretària o secretari

Article 20. La persona responsable de recerca

Article 21. La persona responsable de docència

Article 22. La persona responsable de publicacions

Article 23. Els directors anteriors

TÍTOL III. RÈGIM DE CONTROL

Article 24. Règim de control

TÍTOL IV. LA REFORMA DEL REGLAMENT

Article 25. Modificació del Reglament

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 

TÍTOL I. NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS

Article 1. Denominació i finalitats

1. L’Institut d’Estudis Medievals és l’estructura que té per finalitat promoure i organitzar, des d’una perspectiva interdisciplinària, la recerca en l’àmbit dels estudis medievals, i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau, i de docència especialitzada, en aquest àmbit, en els centres de la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a unitat bàsica de recerca, promou les activitats i les iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal docent i investigador, i hi dóna suport.

Article 2. Creació i règim jurídic

1. L’Institut d’Estudis Medievals es va crear el 25 d’octubre de 1973 i va esdevenir oficial després de la publicació al BOE núm. 273, del 14 de novembre de 1973.

2. L’Institut es regeix per la legislació vigent, pels Estatuts de la UAB, per la normativa que se’n derivi i per aquest reglament.

Article 3. Membres

1. Són membres de l’Institut:

a)  El personal docent i investigador doctor de la UAB que tingui adscrita la seva recerca a l’Institut.

b)  El personal docent i investigador doctor d’altres institucions adscrit a l’Institut mitjançant un conveni o altres fórmules de cooperació.

c) El personal investigador en formació que hi desenvolupi la seva recerca.

d)  Els estudiants de programes de doctorat propis.

e)  El personal d’administració i serveis (PAS), els tècnics superiors i els tècnics de suport a la recerca que hi estiguin adscrits.

2. El personal docent i investigador està integrat pel conjunt de persones que disposin de plena capacitat docent o investigadora, i el componen els professors dels cossos docents universitaris, els professors contractats i el personal investigador doctor.

3. El personal docent i investigador es classifica d’acord amb la seva dedicació a l’Institut, que s’expressa en percentatge d’adscripció de la recerca a l’Institut, d’acord amb els barems següents:

a)  Membres que hi tenen adscrit el total de la seva recerca.

b)  Membres que hi tenen adscrita una part de la seva recerca.

4. La vinculació dels membres a l’Institut s’ha de concretar en projectes de recerca, convenis i col·laboracions, publicacions, direcció de treballs de màster i tesis doctorals, i en la participació en programes i estudis de postgrau, formació especialitzada i activitats pròpies de l’Institut.

5. L’adscripció i la vinculació dels membres de l’Institut ha de tenir l’informe favorable del Consell de l’Institut i està sotmesa a la normativa general de la Universitat.

6. La permanència de l’adscripció del personal docent i investigador com a personal investigador de l’Institut es revisa almenys cada cinc anys, i en qualsevol cas s’entén que no té caràcter indefinit.

7. L’Institut pot instar la desadscripció de l’activitat de recerca d’un membre del personal docent i investigador i la reintegració d’aquest al departament d’origen quan concorrin els supòsits següents:

a)  Falta de participació en projectes de recerca, convenis i col·laboracions adscrits a l’Institut per períodes superiors a 2 anys consecutius.

b)  Falta de publicacions per períodes superiors a 2 anys consecutius.

c)  No-participació en programes i estudis de postgrau, formació especialitzada i activitats pròpies de l’Institut per períodes superiors a 2 anys consecutius.

Article 4. Funcions

1. Són funcions de l’Institut d’Estudis Medievals:

a)  Organitzar i promoure la recerca científica i la seva difusió en l’àmbit dels estudis medievals.

b)  Organitzar i desenvolupar cursos especialitzats i de postgrau i programes de doctorat en les matèries que siguin competència seva.

c)  Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres.

d)  Proporcionar assessorament intern i extern en l’àmbit de les seves competències.

e)  Formalitzar contractes, en l’àmbit de la recerca, amb persones físiques i entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, d’acord amb la legislació vigent, els Estatuts i les normes que els desenvolupin.

f)   Participar en els processos d’avaluació de la qualitat institucional i promoure la millora de la qualitat de les seves activitats.

g)  Exercir totes les altres funcions que els Estatuts o els reglaments de la Universitat li atribueixin.

TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN

Article 5. Òrgans de govern

Són òrgans de govern de l’Institut d’Estudis Medievals:

a)  El Consell de l’Institut d’Estudis Medievals.

b)  El director o directora de l’Institut d’Estudis Medievals.

CAPÍTOL PRIMER. EL CONSELL DE L’INSTITUT

Article 6. Naturalesa i funcions

El Consell de l’Institut d’Estudis Medievals, presidit pel director o directora, és l’òrgan col·legiat de govern de l’Institut.

Article 7. Composició

Són membres del Consell de l’Institut:

a)  Tot el personal docent i investigador que hi té adscrit el total de la seva recerca.

b)  5 membres en representació del personal docent i investigador que hi té adscrita una part de la seva recerca.

c)  1 membre en representació del personal docent i investigador en formació.

d)  1 membre en representació del personal d’administració i serveis.

2. Els membres dels apartats b, c i d són elegits per cadascun d’aquests col·lectius per un mandat de tres anys. L’elecció ha d’atenir-se al que disposa el títol I del Reglament electoral de la UAB.

Article 8. Competències

Són competències del Consell de l’Institut:

a)  Elaborar i aprovar el Reglament de l’Institut.

b)  Establir l’organització acadèmica i de serveis de l’Institut.

c)  Convocar les eleccions a la direcció i elegir i revocar el director o directora.

d)  Aprovar el Pla d’activitats.

e)  Programar i coordinar la docència de doctorat i formació continuada.

f)   Aprovar l’organització de cursos d’especialització o de divulgació, seminaris, cicles de conferències i altres formes d’assessorament tècnic, dins de les seves línies de recerca.

g)  Vetllar per la qualitat de la recerca i les altres activitats que dugui a terme l’Institut.

h)  Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a dur a terme treballs científics, tècnics o artístics.

i)   Elaborar la proposta de pressupost i de dotacions de personal de l’Institut perquè el Consell de Govern l’aprovi i l’incorpori al projecte de pressupost general de la Universitat.

j)   Aprovar la relació i la distribució de la despesa, així com la seva execució.

k)  Aprovar la memòria anual que presenti el director o directora.

l)   Proposar la contractació de personal, a l’efecte de la recerca, per a efectuar treballs temporals o específics.

m) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables.

Article 9. Funcionament

1. Les reunions del Consell de l’Institut poden ser ordinàries o extraordinàries i no poden tenir lloc durant el període de vacances.

2. El Consell de l’Institut s’ha de reunir, en sessió ordinària, com a mínim dos cops l’any i, en sessió extraordinària, quan la convoqui el director o directora o a sol·licitud d’un terç dels membres del Consell.

3. La petició de convocatòria a instància d’un terç dels membres del Consell de l’Institut s’ha de fer per escrit, l’han de signar totes les persones sol·licitants i s’ha de dirigir al director o directora. L’escrit ha de contenir una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a l’ordre del dia. El director o directora ha de convocar la sessió en els deu dies següents de la petició.

4. Perquè la constitució del Consell de l’Institut sigui vàlida, almenys és necessària la presència del director o directora i del secretari o secretària, o de qui els substitueixi, i de la meitat dels membres del Consell en primera convocatòria o del 30 % en segona convocatòria.

Article 10. Adopció d’acords

1. Els acords poden adoptar-se per assentiment o per votació ordinària o secreta, d’acord amb les regles següents:

a)  Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició.

b)  Altrament s’ha de fer una votació ordinària, que es duu a terme aixecant la mà, en primer lloc les persones que aprovin la proposta, a continuació les que la desaprovin i, finalment, les que s’abstinguin.

c)  La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones, quan així ho decideixi el director o directora, o a sol·licitud del 20 % de les persones presents. En tot cas ha de ser secreta l’elecció del director o directora.

d)  Per tal de poder adoptar vàlidament un acord han de ser-hi presents, almenys, el 30 % dels membres del Consell, a més del director o directora i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin.

2. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons previsions específiques hagin d’adoptar-se per majoria qualificada.

CAPÍTOL SEGON. LA DIRECTORA O DIRECTOR DE L’INSTITUT

Article 11. Naturalesa i funcions

El director o directora de l’Institut exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària d’aquest i en té la representació.

Article 12. Elegibilitat i òrgan d’elecció

1. El director o directora de l’Institut és elegit pel Consell de l’Institut entre el personal docent i investigador doctor de l’Institut i és nomenat pel rector o rectora.

2. Per a ser director o directora de l’Institut cal tenir dos anys d’antiguitat a la Universitat Autònoma de Barcelona i figurar com a inscrit al cens electoral.

3. És causa d’incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern.

Article 13. Elecció

1. La convocatòria d’eleccions a la direcció correspon al Consell de l’Institut i s’ha de fer almenys 30 dies abans que expiri l’últim mandat. La convocatòria ha d’anar acompanyada del calendari electoral i ha de respectar les fases del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del cens, i els terminis que s’estableixen en el títol I del Reglament electoral de la UAB.

2. El Consell de l’Institut ha de reunir-se en sessió extraordinària per a dur a terme l’elecció i aquest ha de ser l’únic punt de l’ordre del dia.

3. Cada membre del Consell disposa d’un sol vot, que ha d’exercir presencialment. L’exercici del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament.

4. Les paperetes de vot per a l’elecció de director o directora han de ser de vot a candidat o bé de vot en blanc.

5. En cas que hi hagi diverses candidatures, es proclama director o directora la persona candidata que hagi obtingut la majoria absoluta. En cas que cap de les persones candidates no hagi obtingut la majoria absoluta, es fa una segona votació entre les dues candidatures que hagin obtingut més vots. En la segona votació es proclama director o directora la persona candidata que obtingui la majoria simple de vots.

6. En cas que hi hagi una sola candidatura, únicament s’ha de fer una votació i la persona candidata és proclamada director o directora si obté, almenys, la majoria simple de vots.

Article 14. Durada del mandat i substitució

1. El mandat del director o directora de l’Institut és de tres anys i és renovable per un sol període consecutiu.

2. En cas d’absència o malaltia, el director o directora de l’Institut ha de ser substituït pel sotsdirector o sotsdirectora. La situació d’absència s’ha de comunicar al Consell de l’Institut quan la substitució sigui per períodes llargs i en cap cas es pot perllongar més de sis mesos consecutius.

Article 15. Cessament

La revocació del director o directora de l’Institut pot ser proposada per un terç dels membres del Consell de l’Institut. La presentació de la proposta obliga el Consell a reunir-se en un termini màxim de deu dies. Després del debat, es fa la votació de la proposta, que reeixirà si obté el vot favorable de dos terços de la totalitat de membres del Consell.

Article 16. Competències

Són competències del director o directora de l’Institut:

a)  Representar l’Institut.

b)  Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’Institut.

c)  Convocar i presidir el Consell de l’Institut i executar-ne els acords.

d)  Presentar al Consell de l’Institut la memòria anual d’activitats.

e) Administrar les partides pressupostàries.

f)   Dirigir els serveis de l’Institut i assignar-los els mitjans necessaris.

g) Supervisar les tasques del personal d’administració i serveis adscrit a l’Institut.

h)  Proposar al rector o rectora el nomenament i cessament dels càrrecs del seu propi equip.

i)   Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables a l’Institut.

j)   Vetllar perquè els membres de l’Institut compleixin els seus deures respectius i se’ls respectin els drets, d’acord amb les normes específiques que els regulin.

k)  Assumir qualsevol altra competència que puguin atribuir-li les lleis o els Estatuts i, en particular, aquelles que en l’àmbit de l’Institut no hagin estat expressament atribuïdes a altres òrgans.

Article 17. L’equip de direcció

L’equip de direcció ha d’assistir el director o directora en el desenvolupament de les seves funcions. En formen part:

a)  La sotsdirectora o sotsdirector.

b)  La secretària o secretari.

c)  La persona responsable de recerca.

d)  La persona responsable de docència.

e)  La persona responsable de publicacions.

f)   Els directors anteriors.

Article 18. La sotsdirectora o sotsdirector

1. El sotsdirector o sotsdirectora, que ha de ser nomenat pel rector o rectora, és la persona que substitueix el director o directora en les funcions i les competències que li siguin atribuïdes.

2. La substitució a què fa referència l’apartat anterior es produeix en cas de malaltia o absència del director o directora.

3. El sotsdirector o sotsdirectora l’ha d’escollir el Consell de l’Institut al mateix temps que el director o directora, dins la mateixa proposta de candidatura.

4. El mandat del sotsdirector o sotsdirectora és de tres anys i és renovable per un sol període consecutiu, de manera equivalent al director o directora.

Article 19. La secretària o secretari

El secretari o secretària, que ho és també del Consell de l’Institut, és la persona fedatària dels actes o acords que s’hi produeixin i, com a tal, aixeca acta de les sessions i custodia la documentació. És designat pel director o directora de l’Institut.

Article 20. La persona responsable de recerca 

El responsable de recerca coordina les iniciatives i els projectes de recerca de l’Institut i vetlla pel seu perfil investigador. És designat pel director o directora de l’Institut.

Article 21. La persona responsable de docència 

El responsable de docència coordina les activitats docents de l’Institut i les dóna a conèixer en l’àmbit nacional i internacional. És designat pel director o directora de l’Institut.

Article 22. La persona responsable de publicacions 

El responsable de publicacions coordina la revista de l’Institut i les seves col·leccions i estableix contactes editorials. També coordina el web de l’Institut. És designat pel director o directora de l’Institut.

Article 23. Els directors anteriors

Els directors anteriors assessoren el director o directora en les seves decisions.

TÍTOL TERCER. RÈGIM DE CONTROL

Article 24. Règim de control

L’Institut ha de presentar al vicerector o vicerectora d’Investigació la memòria anual de les seves activitats (que inclou el resum econòmic).

TÍTOL QUART. LA REFORMA DEL REGLAMENT

Article 25. Modificació del Reglament

1. Poden proposar la reforma d’aquest reglament el director o directora de l’Institut o un 25 % dels membres del Consell.

2. La proposta ha d’anar acompanyada d’una memòria raonada, una referència a l’articulat que és objecte de reforma i el nou text proposat. La iniciativa ha d’anar dirigida al director o directora de l’Institut, que l’ha de trametre a tots els membres del Consell per a discutir-la.

3. La proposta de reforma ha de ser aprovada pel Consell de l’Institut en una sessió extraordinària per majoria absoluta dels seus membres. Aquesta aprovació ha de ser ratificada pel Consell de Govern.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Als efectes d’aquest reglament, s’entén que hi ha majoria simple quan els vots emesos en un sentit superen els emesos en qualsevol altre, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. S’entén que hi ha majoria absoluta quan s’expressa en el mateix sentit un nombre de vots igual o superior al primer nombre enter que segueix el nombre resultant de dividir per dos el total dels electors o dels membres de ple dret d’un òrgan. Aquestes regles són també aplicables quan es procedeixi a l’elecció de persones.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B