MEDIEVALIA

Revistes » Medievalia

 

És una revista dedicada al camp dels estudis medievals des d'una perspectiva d'interciència. Publica tota classe de treballs relatius a aquest període històric, tant de la geografia europea com de qualsevol altra àrea. També reflecteix l'estat de la qüestió dels últims debats historiogràfics. Dóna una informació detallada de la bibliografia dels últims anys, amb extenses recensions que, a vegades, esdevenen estudis paral·lels. Així mateix, dedica un apartat, anomenat reflexió, a estudis en curs d'elaboració, projectes d'investigació i qualsevol nova hipòtesi que pugui aportar alguna cosa a l'estudi del món medieval.

 

 

 

ISSN: 0211-3473

Periodicitat: Anual

Inici: 1980

 

Es poden consultar els números de la revista a la seva pàgina web


Les ressenyes han de ser enviades a Daniel.Rico@uab.es fins a l'1 de juny de cada any com a màxim.

MODEL DE RESSENYA

(full d’estil)

R. Maxwell & K. Ambrose (eds.), Current Directions in Eleventh- and Twelfth-Century Sculpture Studies, Turnhout: Brepols, 2011, XII+212 pp., 114 b/w ils., ISBN: 978-2-503-53165-6.

Almudena Blasco

Institut d’Estudis Medievals

Universitat Autònoma de Barcelona

Aquest simulacre de ressenya està escrit en Times New Roman n.º 12, interlineat 1’5 i text justificat. Les citacions textuals han d’estar “entre cometes”, sigui quina sigui la seva extensió, i en el cos del text la cursiva s’utilitzarà exclusivament quan l’autor de la ressenya utilitzi paraules en una altra langue o li interessi recalcar algun concepte. Les notes a peu de pàgina s’han de d’evitar, i en el cas que siguin posades, serà només per a citar bibliografia complementària i d’acord amb el model indicat en aquesta nota.*

Els paràgrafs han de ser separats per una línia en blanc i el primer rengló se sangrarà. L’extensió de la ressenya no pot ser inferior a dos folis ni superior a sis. Les llengües de la revista Medievalia són totes les romàniques, l’anglès i l’alemany.


*LLIBRES: Livio Petrucci, Alle origini dell’epigrafia volgare. Iscrizioni italiane e romanze fino al 1275, Pisa, 2010, pp. 20-56. ARTICLES: Alfonso Leone, “Alfonso il Magnanimo e l’economia dell’Italia meridionale”, Medievalia, 14 (1998), pp. 9-17. MANUSCRITS: [Carta d’un professor de Salamanca...], Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 8180, ff. 122r-123v.

Campus d'excel·lència internacional U A B