Més publicacions dels nostres membres

       
  poesiesimelodies Les poesies i les melodies del trobador Gaucelm Faidit.
Edició i traducció d'Antoni Rossell.
Barcelona: Editorial Galerada, 2013.
El professor Antoni Rossell, director de l´Arxiu Occità de la UAB i membre de l´Institut d´Estudis Medievals, ha publicat una edició de l´obra completa de Gaucelm Faidit. Donades les característiques de l´edició, es tracta d´un pas notablement important per als estudis sobre poesia i música trobadoresques.
El volum inclou la totalitat dels textos de Gaucelm, traduïts al català i acarats als originals occitans, així com la transcripció completa (per primer cop) de les melodies emprades per aquest trobador, a partir de la recensió dels manuscrits existents. La publicació l´ha portat a terme l´editorial Galerada.
 
       
  Matthias Matthias M. Tischler
Die Bibel in Saint-Victor zu Paris. Das Buch der Bücher als Gradmesser für wissenschaftliche, soziale und ordensgeschichtliche Umbrüche im europäischen Hoch- und Spätmittelalter
(Corpus Victorinum. Instrumenta 6)

Münster i. W. 2014; 668 pp.

ISBN 978-3-402-10433-0

 
       
   llibre A. Fidora, R. Fontaine, G. Freudenthal, H. Hames i Y. Schwartz (eds.),
Latin-into-Hebrew: Texts and Studies, 2 vols.
Leiden/Boston: Brill, 2013

 

ISBN 13 9789004229327  E-ISBN 9789004252875

 

 
       
   imagen

Die mantischen Künste und die Epistemologie prognostischer Wissenschaften im Mittelalter. Alexander Fidora (Hg.). (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, Band 74). Köln: Böhlau, 2013, 208 pàgines

ISBN 978-3-412-22124-9

Full de comanda en PDF

 
       
  OE Disputa

Disputa entre la fe i l'enteniment. Introducció, traducció i notes a cura de Josep Batalla i Alexander Fidora (Edició bilingüe). Turnhout/Santa Coloma de Queralt, 2011, 278 pàgines

ISBN 978-84-937590-6-3

 
       
   Prudentia

PHRONÊSIS - PRUDENTIA - KLUGHEIT. Das Wissen des Klugen in Mittelalter, Renaissance und Neuzeit II sapere del saggio nel Medioevo, nel Rinascimento e nell'età moderna. Herausgegeben von / A cura di Alexander Fidora, Andreas Niederberger, Merio Scattola. Porto 2013. 346 p.

ISBN 978-2-503-54949-1

 
       
   communicatio

 

Communicatio - Un itinerari històric. J.Antoni Iglésias Fonseca (Ed.)
Murcia: Nausícaä; Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013, 235 p.

ISBN 978-84-940876-5-3

 
       
  isabel de villena

Isabel de Villena, Portraits of Holy Women: Selections from the Vita Christi, introduction and selection of texts by Joan Curbet Soler; translation and notes by Robert D. Hughes, Barcino / Tamesis: Barcelona / Woodbridge (2013), 179 pàgines

ISBN 978 1 85566 259 9

 
Campus d'excel·lència internacional U A B