Criteris per a concursar al Premi Extraordinari

CONVOCATÒRIA DE PREMIS EXTRAORDINARIS DEL DOCTORAT EN EDUCACIÓ

Els Premis Extraordinaris de doctorat posen en valor aquelles tesis que han destacat per a la seva aportació i avenç en l’àmbit Educatiu.

Els premis s’atorguen per curs acadèmic d’acord amb el protocol que s’especifica a continuació:

  1. Es pot concedir un premi extraordinari per cada cinc tesis doctorals, o fracció de cinc. Els premis poden ser declarats deserts i no es poden atorgar ex aequo.
  2. Acreditació de mèrits i documentació: Els doctors i doctores poden lliurar la seva acreditació de mèrits a través d’un document (no ha d’excedir de 9.000 caràcters amb espais més els annexos amb les evidències) on manifestin:
    • els motius pels quals es consideren mereixedors i mereixedores del premi
    • quin ha estat fins al moment l’impacte de la seva tesi (articles, llibre, capítols de llibre, amb l’índex d’impacte de la publicació, aportacions a congressos, estades de recerca, premis o distincions, etc.) i les evidències que ho demostrin.

El document s’ha d’enviar al correu electrònic del Programa de Doctorat (doctorat.educacio@uab.cat)  entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre del curs posterior en que s’hagi defensat (no dipositat) la tesi.

     3. Valoració i criteris: només es tindran en compte les aportacions científiques realitzades dins del marc de la Tesi Doctoral i, per tant, queden excloses totes les aportacions realitzades fora de la mateixa. Es valorarà la qualitat global de la tesi i la seva contribució a l’àmbit educatiu.

  1. Publicacions científiques: es puntuaran tenint en compte els valors dels índexs d’impacte de la revista o del llibre/capítol de llibre. (5p)
  2. Comunicacions a congressos/seminaris rellevants i de prestigi en l’àrea de coneixement (3p)
  3. Altres mèrits: menció internacional, premis/distincions a la tesi, etc. (2p)

4. Cada àmbit del programa farà una proposta de Premis Extraordinaris  a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) tenint en consideració la qualitat de la tesi, així com les evidències aportades del seu impacte (articles, aportacions a congressos, conferències, estades de recerca, premis o distincions, etc.).

5.La CAPD, atenent a les propostes dels àmbits, farà arribar a l’Escola de Doctorat la proposta única de candidats a premis extraordinaris del programa, per tal que un cop revisada la proposta la Comissió de Doctorat en faci l’aprovació.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B