Seguiment

El programa de doctorat estableix anualment els mecanismes d'avaluació de la formació dels doctorands i del progrés de la tesi doctoral, que es durà a terme mitjançant les comissions de seguiment. Abans de finalitzar cada any, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat estableix la composició de les comissions de seguiment que es considerin necessàries, que han d'estar formades per tres doctors, el calendari amb les dates en què es farà el seguiment, i els requisits exigibles al doctorand, com l'aportació d'informes o altres documents. És responsabilitat de la Comissió Acadèmica del programa l'arxiu de la documentació que es derivi de l'avaluació anual.

En casos excepcionals, la Comissió de Doctorat, previ informe de la direcció de la tesi, pot autoritzar substituir la presentació oral i presencial dels seguiments per un altre format.

El document d'activitats del doctorand, juntament amb els informes del director i del tutor de tesi, estarà a disposició de les comissions de seguiment. Aquestes evidències s'han d'anar incorporant a SIGMA "a l'expedient personal del doctorand" per a suport i control per part del director i del tutor de la tesi. Això facilitarà també la certificació i la incorporació de la informació en el Suplement Europeu al Títol.

Pròrroga

En cas que l'estudiant no pugui defensar la tesi en el tercer any té la possibilitat de sol·licitar una pròrroga. Per a això haurà d'enviar al correu doctorat.educacio@uab.cat la sol·licitud de pròrroga degudament emplenada abans de la data establerta per a la defensa del tercer seguiment o bé el mateix dia de seguiment.

Document sol·licitud de pròrroga

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B