Presentació

El Programa de Doctorat en Educació, és hereu dels antics programes que realitzaven els departaments de Pedagogia Aplicada, Pedagogia Sistemàtica i Social, Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals, Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Didàctica de l'Expressió Plàstica, Musical i Corporal, respectivament.

El Doctorat en Educació és una revisió i actualització integradora i innovadora dels estudis de doctorat existents que incorpora noves línies d'investigació, aportant una visió transversal de la recerca en educació.Manté l'especificitat dels diferents dominis que inclou i contribueix a enriquir l'àmbit de la recerca en educació, un àmbit amb una gran rellevància tant acadèmica com social. Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada i la innovació docent.

Presencialitat del Doctorand

-Obligatorietat d'assistir a un seguiment per curs acadèmic. El seguiment de l'últim any queda substituït per la lectura de la tesi (el dipòsit de la tesi s'ha de fer abans del 30 de setembre de cada any, en cas contrari el doctorand haurà de matricular un nou seguiment)

-Obligatorietat d'assistir als seminaris / conferències que s'ofereixen des del programa. El Doctorand i el director / tutor de la tesi poden consensuar altres activitats formatives sempre que estàs estiguin relacionades amb la investigació que s'està duent a terme.

-Obligatorietat d'assistir a les tutories que es planifiquin com a necessàries per al seguiment del treball de recerca que s'estigui duent a terme. En casos excepcionals el director / tutor de la tesi pot arbitrar, si així ho estima convenient, tutories no presencials a través de videoconferències, xats, correu electrònic, skype, etc.

Campus d'excel·lència internacional U A B