Objectius

Aquests estudis de doctorat pretenen incidir en la consolidació de la formació metodològica, teòrica i tècnica en recerca en Educació, vetllant per la complementarietat de les estratègies interpretatives, explicatives i crítiques.

Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada, de forma que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a la qualitat de la recerca.

El programa està orientat a formar investigadors i professionals en recerca de l'Educació des de diverses perspectives (antropològica, comparada, curricular, històrica, institucional, professional, tecnològica). Els objectius són els següents:

  • Generar dissenys d'investigació flexibles i emergents o programats, que siguin útils als objectius d'una investigació.
  • Ser competent en l'ús de les tècniques pròpies de la disciplina i especialment en aquelles emprades en la seva recerca.
  • Valorar els desenvolupaments teòrics en l'àmbit en el qual realitzarà la seva recerca.
  • Ser competent en la comprensió, la sistematització, interrelació i anàlisi de la forma integrada de dades, informacions, primàries i secundàries, de fonts orals, escrites, audiovisuals i de procedència diversa.
  • Presentar els resultats de la investigació d'acord amb els cànons crítics de la disciplina.
Campus d'excel·lència internacional U A B