Post-matrícula

La documentació que s'ha de lliurar un cop formalitzada la matrícula és la següent:

1- Document de compromís: haurà d’estar degudament omplert i signat per l’interessat/da, el/la director/a i el/la tutor/a de la tesi.

2- Relació d' activitats formatives previstes durant el primer any de seguiment

3- Pla de recerca i sol·licitud d'aprovació: el pla de recerca ha d'anar acompanyat de la sol·licitud d'aprovació degudament omplerta i signada per l'interessat/da, el/la directora/a i el tutor/a de la tesi.

4- Codi de bones pràctiques

NOTA IMPORTANT: Els 4 documents s'han de lliurar de forma conjunta en el mateix moment.

PASSOS A SEGUIR:

1- Enviar la documentació completada i signada digitalment, per correu electrònic a uisad.c.educacio.doctorat@uab.cat abans del 31 de gener.

2- Revisada i aprovada la documentació per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, es retornarà per correu electrònic al/la doctorand/a i al/la director/a de tesi.

3- El/la doctorand/a haurà de pujar a l'aplicatiu SIGMA els documents revisats i signats (veure tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB)

4- Finalment a mesura que es vagin realizant les ativitats formatives s'hauran d'incorporar les evidències en l 'aplicatiu SIGMA per tal que quedin registrades.El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com s'han d'introduir les activitats al document d'activitats, i s'hi pot accedir per mitjà dels Serveis d'Intranet de la UAB.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B