Post-matrícula

La documentació que s'ha de lliurar un cop formalitzada la matrícula és la següent:

1-Document de compromís: Haurà d'estar degudament omplert i signat per l'interessat i el director / tutor de tesis.

2- Relació d' activitats formatives previstes durant el primer any de seguiment

3- Pla de recerca i sol·licitud d'aprovació:  El pla de recerca ha d'anar acompanyat de la sol·licitud d'aprovació degudament omplerta i signada per l'interessat i el director / tutor de tesis.

4- Codi de bones pràctiques

NOTA IMPORTANT: Els 4 documents s'han de lliurar de forma conjunta en el mateix moment.

PASSOS A SEGUIR:

1-Dipositar la documentació en format paper a l'oficina de Doctorat abans de l'31 de gener (despatx GA-413 / Mòdul IV Facultat de Ciències de l'Educació en horari de 10h a 12h els dimarts i dimecres. En el cas que no els sigui possible fer-ho en aquests dies, els poden deixar al Slipi de l'edifici G-5 en un sobre a l'atenció de Doctorat en Educació.

2- Si el doctorand o doctoranda no pot venir presencialment a la facultat, pot demanar a una altra persona, o al seu director / a o tutor / a que faci arribar aquests documents en paper a l'oficina de l'doctorat o a l'Slipi.

3-Revisada la documentació per la Comissió Acadèmica es retornarà un exemplar de la sol·licitud  d' aprovació degudament signada a través del Director de Tesi a fi de que puguin recollir-la en les sessions de tutories posteriors. ELS DOCUMENTS ES SIGNARAN PER LA COORDINACIÓ DEL PROGRAMA QUAN S'HAGIN LLIURAT A PARTIR DEL 31 DE GENER  (abans de 30 de juny si realitza complements de formació).

4- El doctorand/a haurà de pujar a l'aplicatiu SIGMA els documents revisats i signats (veure tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB)

5-Finalment a mesura que es vagin realizant les ativitats formatives s'hauran d'incorporar les evidències en l 'aplicatiu SIGMA per tal que quedin registrades.El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com s'han d'introduir les activitats al document d'activitats, i s'hi pot accedir per mitjà dels Serveis d'Intranet de la UAB.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B