Competències

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB12 - Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els propis àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

 

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional  i/o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i la defensa intel · lectual de solucions

 

ALTRES COMPETÈNCIES

CB18 - Concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació en el camp de l'Educació

CB19 - Contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original

CB20 - Realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes en el camp de l'Educació

Campus d'excel·lència internacional U A B