Tesi per compendi

CRITERIS TESI PER COMPENDI DE PUBLICACIONS

La tesi per compendi ha de constar com a mínim de tres publicacions que compleixin les següents condicions:

  • Es necessari comptar almenys amb 3 publicacions acceptades (convenientment documentades) que estiguin estretament relacionades amb la tesi.
  • Les publicacions han d’estar publicades o acceptades per a la seva publicació amb posterioritat a la data d’inscripció del projecte de tesi. 
  • Dues de les publicacions poden ser col·lectives (fins a quatre autors), sempre i quan aparegui com a primer autor/a el/la doctorand/a.
  • Dues de les publicacions han d’estar acceptades/publicades en revistes de reconeguda vàlua, acceptant-se com a tals les indexades al Journal Citation Reports (Social Sciencies Edition), al Journal Citation Reports (Sciencies Edition) del Web of Sciencie i les incloses en els llistat d’SCOPUS, Scimago Journal Rank (SJR) i en Arts and Humanities Citation Index de la web of Science.
  • Una de les publicacions pot ser un capítol de llibre publicat/acceptat en editorial de reconegut prestigi, amb un procediment selectiu per a l’acceptació d’originals, segons el sistema recollit en Scholarly Publishers Indicators (SPI) i situada en posició rellevant. Es considerarà posició rellevant en SPI un primer quartil d’editorials espanyoles i un primer i segon quartil en el cas d’editorials estrangeres.
  • Les publicacions no respondran a una recensió, comunicació o abstract en les actes de congressos editades com a proceedings en llibres o revistes.
  • Les publicacions no poden haver estat utilitzades en tesis anteriors.
  • En tots els articles ha de constar la UAB a través de la filiació del/la director/a o del/la doctorand/a, o bé en els agraïments o en nota a peu de pàgina amb l'expressió: “Aquest treball ha estat realitzat en el marc del programa de Doctorat en Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona”.

 

ESTRUCTURA BÀSICA DE CONTINGUTS DE LA TESIS PER COMPENDI DE PUBLICACIONS

Introducció al tema d’estudi

Objectius que es pretenen assolir

Exposició de la recerca realitzada (referents teòrics i justificació metodològica)

Publicacions que conformen el compendi

Resum i discussió dels resultats

Conclusions

Bibliografia

Annexos (si es considera convenient)

 

PROCÉS DE DIPÒSIT DE LA TESI PER COMPENDI DE PUBLICACIONS

El procés per fer el dipòsit és el mateix que en el dipòsit d’una tesi ordinària.

Un dels documents que s’haurà d’aportar en el dipòsit és el vistiplau de la comissió que ha d’acceptar la tesi per compendi.

Així doncs, prèviament al registre del dipòsit, caldrà constituir una comissió (formada per la coordinació de l’àmbit de la tesi presentada, un/a professor/a de la comissió acadèmica del programa i la coordinació del Programa de Doctorat en Educació) que revisarà la documentació presentada pel/la doctorand/a.

El/la doctorand/a haurà de fer arribar a la coordinació, amb antelació suficient, almenys un mes abans del dipòsit, i en un únic correu, la documentació següent:

- Sol·licitud adreçada a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (doctorat.educació@uab.cat) amb el detall de la indexació de les publicacions i tota aquella informació que cregui oportuna per tal de justificar el compliment dels criteris.

- Còpia de les publicacions

- Carta d’acceptació de la revista o editorial, en el cas que encara no estiguin publicades.

- Un document on consti:

  • l’acceptació, per escrit, dels coautors i coautores de les publicacions perquè la persona candidata presenti el treball com a tesi.
  • la renúncia dels coautors i coautores no doctors/es a presentar-los com a part d’una altra tesi doctoral.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B