Tesi per compendi

CRITERIS TESI PER COMPENDI DE PUBLICACIONS

La tesi per compendi ha de constar com a mínim de tres publicacions (3 articles o 2 articles i 1 capítol de llibre) que compleixin les següents condicions:

  1. Les 3 publicacions han d’estar acceptades o publicades (convenientment documentades) i relacionades estretament amb la tesi.
  2. Les publicacions han d’estar publicades o acceptades amb posterioritat a la data d’inscripció del projecte de tesi. 
  3. Dues de les publicacions han de ser articles en revistes de reconeguda vàlua, acceptant-se com a tals les indexades al Journal Citation Reports (Social Sciences Edition), al Journal Citation Reports (Sciences Edition) del Web of Science i les incloses en els llistat d’SCOPUS, Scimago Journal Rank (SJR) i en Arts and Humanities Citation Index de la web of Science.
  4. Una de les publicacions de l’apartat a), pot ser un capítol de llibre en editorial de reconegut prestigi, amb un procediment selectiu per a l’acceptació d’originals , segons el sistema recollit en Scholarly Publishers Indicators (SPI) i situada en posició rellevant.

Es considerarà posició rellevant en SPI un primer quartil d’editorials espanyoles i un primer i segon quartil en el cas d’editorials estrangeres.

  1. Dues de les publicacions poden ser col·lectives (fins a quatre autors), sempre i quan aparegui com a primer autor el doctorand.
  2. Les publicacions no poden haver estat utilitzades en tesis anteriors.
  3. En totes les publicacions ha de constar la UAB a través de la filiació del director o del doctorand, o bé en els agraïments o en nota a peu de pàgina amb l'expressió: “Aquest treball ha estat realitzat en el marc del programa de Doctorat en Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona”.

ESTRUCTURA BÀSICA DE CONTINGUTS DE LA TESIS PER COMPENDI DE PUBLICACIONS

Introducció al tema d’estudi

Objectius que es pretenen assolir

Exposició de la recerca realitzada (referents teòrics i justificació metodològica)

Publicacions que conformen el compendi

Resum i discussió dels resultats

Conclusions

Bibliografia

Annexos (si es considera convenient)

PROCÉS DE DIPÒSIT DE LA TESI PER COMPENDI DE PUBLICACIONS

El procés per fer el dipòsit és el mateix que en el cas d’una tesi ordinària. https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/diposit-de-la-tesi-1345665644013.html

Prèviament a la signatura del full de dipòsit per el/la responsable del programa, es convocarà una comissió (formada per la coordinació de l’àmbit de la tesi presentada, un/a professor/a de la comissió acadèmica del programa i la coordinació del Programa de Doctorat en Educació) que revisarà les publicacions per verificar que compleixen els criteris establerts pel programa.

Amb el dipòsit s’ha d’acompanyar un document on consti:

  • l’acceptació, per escrit, dels coautors/es de les publicacions perquè la persona candidata presenti el treball com a tesi.
  • la renúncia dels coautors/es no doctors/es a presentar-los com a part d’una altra tesi doctoral. 

[1] Per tesis que desenvolupin temàtiques d’altres camps científics es consideraran també els llistats d’una qualitat científica similar a les incloses en aquest apartat.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B