Reglament

Reglament del Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID)
(Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017, que modifica el de 18 d’abril de 2008)

 

TÍTOL I. NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS

Article 1. Denominació i finalitat
El Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (a partir d’ara CEDID o Centre, indistintament), és un centre d’estudi i recerca de caràcter interdisciplinari, dedicat a la recerca tant sobre el període de la dictadura franquista, la posterior transició i l’actual etapa democràtica com també sobre processos històrics comparables esdevinguts en altres països, especialment d’Europa i Amèrica Llatina. És també funció prioritària del centre la formació d’investigadors, la promoció del debat científic i la transferència de coneixements.

Article 2. Règim jurídic
El CEDID, creat per acord de la Junta de Govern de la UAB el 19 de juliol de 2001 –amb el nom de Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEDID)-, es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la UAB i per aquest reglament.

 

Consulta el reglament sencer

 

Campus d'excel·lència internacional U A B