Dissonàncies paratextuals en la recepció catalana i castellana de la poesia de Carducci

TitleDissonàncies paratextuals en la recepció catalana i castellana de la poesia de Carducci
Publication TypeConference Paper
Year of PublicationSubmitted
AuthorsEdo, M
Conference NameVII International Conference on Translation: the Paratextual Elements in Translation
Conference LocationBellaterra
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B