Publicacions

Found 75 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
2004
E. Bartoll, Las nuevas tecnologías y su impacto en la ensañanza de la traducción audiovisual: Subtitul@m, I Jornadas de Traducción Profesional: localización de software, traducción audiovisual y científico-técnica. Organitzades per la Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad Alfonso X el Sabio. 2004.
L. Ribas, Castells-Rufas, D., and Carrabina, J., A Linear Sorter Core based on a Programmable Register File, Proc. of XIX Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. Bordeaux, France , 2004.
Observatori de Neologia, Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora, 2004.
2003
M. Edo, L’amistat personal i literària entre Villalonga i Espriu, L’Avenç, vol. 283, pp. 37-43, 2003.
M. Andreu and Orero, P., La traducció a l'italià dels primers versos des limericks d'Edward Lear, Quaderns. Revista de Traducció , no. 11, pp. 187-200, 2003.
M. Edo, Les formations spécialisées. Diplôme de spécialiste en traduction littéraire, Traduire. Revue française de la traduction, vol. 199, pp. 71-73, 2003.
2002
P. Orero, La traducción audiovisual, la traducción en un nuevo formato. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2002.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B