Publicacions

Found 93 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
E. Bartoll, La sobretitulació en català de clàssics teatrals estrangers, XIV Jornades de Traducció, Congrés Internacional, Traduir els Clàssics, Antics i Moderns, a la Universitat de Vic. 2010.
E. Bartoll, La subtitulació. Eumo Editorial, In Press.
A. Matamala, La traducció de les interjeccions en comèdies de situació doblades, La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI, vol. 1. PPU, Barcelona, pp. 359-369, 2008.
E. Borràs and Matamala, A., La traducció dels noms propis en pel•lícules d’animació infantils, Quaderns. Revista de Traducció, vol. 16, pp. 283-294, 2009.
E. Bartoll, Las nuevas tecnologías y su impacto en la ensañanza de la traducción audiovisual: Subtitul@m, I Jornadas de Traducción Profesional: localización de software, traducción audiovisual y científico-técnica. Organitzades per la Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad Alfonso X el Sabio. 2004.
E. Bartoll, Mas, J., and Orero, P., Las nuevas tecnologías y su impacto en la enseñanza de la traducción audiovisual: Subtitul@m, In Press. [Online]. Available: http://www.uax.es/publicaciones/linguax.htm.
E. Bartoll and Orero, P., Learning to subtitle online: Learning environment, exercises and evaluation, The Didactics of Audiovisual Translation. Jorge Díaz Cintas (ed.), 2008.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B