Publicacions

Found 33 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is E  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
M. Edo, Dissonàncies paratextuals en la recepció catalana i castellana de la poesia de Carducci, in VII International Conference on Translation: the Paratextual Elements in Translation, Bellaterra, Submitted.
M. Edo, Reflexions d’ordre mètric sobre la traducció d’òpera italiana, in La traducció en escena. II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: òpera i teatre, Bellaterra, Submitted.
M. Edo, La mort de les «favole antiche» en la praxi dels traductors catalans de la línia Foscolo-Leopardi-Carducci, in Congrés Internacional “Traduir els clàssics, antics i moderns” (XIV Jornades de Traducció i Interpretació), Vic, Submitted.
M. Edo, Miquel Dolç, punto d’arrivo del carduccianesimo maiorchino, in IX Congresso internazionale dell’Associazione italiana di studi catalani. La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni, Venecia, In Press.
M. Edo, La letteratura catalana di fronte al modello retorico carducciano, in Jornades Internacionals Giosue Carducci. En el centenari de la mort (1907-2007) / Giornate Internazionali Giosue Carducci. Nel centenario della morte (1907-2007), Valencia, 2007, María de las Nieves Muñiz ., vol. 4, pp. 83-100.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B