Publicacions

Found 3 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is P and Author is Bartoll, E.  [Clear All Filters]
Comunicació Oral
E. Bartoll, Paràmetres de classificació dels subtítols, I Congrés SETAM, Estat Actual de l'Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya. 2001. 2001.
E. Bartoll, Presentació del Postgrau de Traducció Audiovisual on-line, VI Congrés Internacional de Traducció: Ensenyament a distància de llengua i traducció. Organitzat pel Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2004.
Journal Article
E. Bartoll, Parameters for the classification of subtitles, Topics in Audiovisual Translation. Orero, P. (coord.), 2004.
Campus d'excel·lència internacional U A B