Publicacions

Found 75 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
M. Andreu and Orero, P., La enseñanza de lenguas extranjeras para traductores: una asignatura pendiente, Jornadas sobre la formación y la profesión del traductor e intérprete. 2001.
M. Andreu and Orero, P., La enseñanza de segundas lenguas extranjeras para traductores, 2000.
M. Andreu and Orero, P., La traducció a l'italià dels primers versos des limericks d'Edward Lear, Quaderns. Revista de Traducció , no. 11, pp. 187-200, 2003.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, Congrés de Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
B
T. Badia and Matamala, A., La docencia en accesibilidad en los medios, Trans, vol. 11, pp. 61-72, 2007.
I. C. Báez and Porteiro-Fresco, M., La lengua de signos española com a S.A.C. para el desarrollo de la lengua oral, I Congreso Nacional de Lengua de Signos Castellana. Universitat d’Alacant. 2001.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B