La nostra societat evoluciona cap a un progressiu major pes del sector serveis així com d'una pèrdua de competitivitat de la industrialització respecte dels països en vies de desenvolupament. Això te com a conseqüència una major necessitat d'acostar-se a les necessitats dels usuaris, tant des del punt de vista de la tecnologia com des de la qualitat que s'adquireix amb l'experiència.

EL fet diferencial d'èxit va lligat a la correcta estimació (amb una valoració que te un component qualitatiu i un de quantitatiu) de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies que estenen el concepte de multimèdia al d'intel.ligència ambiental, a partir de la interpretació intel.ligent de les dades d'imatge i so complementades amb informació d'entorn capturada per sensors o informada per interacció de l'usuari amb aquest entorn, de forma independent al llenguatge utilitzat (i per tant amb un
comportament semàntic).

El CaiaC es un centre punter en recerca aplicada on la implementació de tecnologies TIC d'alta qualitat i adaptada als usuaris (a mida) que produeix tant una recerca que ens fa generar un coneixement de qualitat com una transferència al teixit empresarial generant noves oportunitats de negoci.

NEWS

Campus d'excel·lència internacional U A B